People

  Name Email Tel
Associate professor Masamitsu Hayashi mhayashi 0964
Assitant professor Masashi Kawaguchi m.kawaguchi 0966
Secretary Mayuko Niwata   4211
JSPS fellow (PD) Yong Chang Lau yongchang.lau 0966
Ph.D Guanxiong Qu g.qu 0966
M.S. Yuto Ishikuro y.ishikuro 0966
M.S. Yukihiro Marui marui 0966
Email: xxx@qspin.phys.s.u-tokyo.ac.jp
Tel: 03-5841-xxxx